Urbantreemanagement.teiep.gr

Συμπεριλαμβανόμενοι Δήμοι

Οι Δήμοι που περιλαμβάνονται στο παρόν σύστημα, είναι οι παρακάτω:

 

 

Στοιχεία Καταγραφής

Στο παρόν σύστημα θα βρείτε καταγεγραμμένα:

 

 • 8192 δένδρα
  • Ενδειτικά αναφέρουμε:
  • 842 καταγεγραμμένα λιγούστρα
  • 638 καταγεγραμμένα σφενδάμια πλατανοειδή
  • 569 καταγεγραμμένες φιλύρες
  • 421 καταγεγραμμένοι πλάτανοι δυτικοί
  • 241 καταγεγραμμένες μανωλιες
 • 48 χάρτες σεναρίων, για 6 περιβαλλοντικούς δείκτες, σε 2 διαφορετικές περιπτώσεις

 

Τι είναι το urbantreemanagement.teiep.gr

Το urbantreemanagement.teiep.gr είναι ουσιαστικά ένα Ηλεκτρονικό Μητρώο Δένδρων ή ένα σύστημα δημιουργίας δενδρολογίου ή μητρώων καταγραφής αστικών δένδρων και δενδροστοιχιών. Εχει σαν στόχο την δημιουργία βάσης δεδομένων με κατάλληλα προγράμματα αποτύπωσης και παρακολούθησης των δένδρων στον αστικό ιστό ώστε να καταρτιστούν μητρώα δένδρων για την καλύτερη διαχείριση τους. Το σύστημα αυτό εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει σαν ασπίδα προστασίας για το αστικό πράσινο, καθώς θα συγκεντρώσει όλα τα στοιχεία που αφορούν κάθε δέντρο ξεχωριστά, από το ακριβές σημείο όπου αυτό βρίσκεται μέχρι το ύψος ή και παρατηρήσεις που αφορούν τον ενδεδειγμένο τρόπο περιποίησής του. Η ενσωμάτωση των στοιχείων αυτών σε ένα ψηφιακό αρχείο αποκτά ιδιαίτερη σημασία, περιποίησης και εκτίμησης των ωφελειών που προκύπτουν από αυτά.

Τα μητρώα δένδρων θα βοηθούν το χρήστη να πραγματοποιήσει και να ολοκληρώσει έναν αριθμό στόχων. Όταν ένας πολίτης ενδιαφέρεται να πληροφορηθεί σχετικά με τα δένδρα, είναι δυνατό να αναζητηθεί το δένδρο στο μητρώο, ενώ ο πολίτης είναι στο τηλέφωνο. Τα μητρώα δένδρων μπορούν να αναβαθμίσουν τις σχέσεις μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών υπηρεσιών.

Η κατάρτιση του μητρώου θα περιλαμβάνει μόνιμα στοιχεία των δένδρων, όπως είδος, θέση και διαθέσιμο αυξητικό χώρο καθώς και μεταβαλλόμενα στοιχεία τα οποία εξαρτώνται από την αύξηση και κλάδευση τους, όπως ύψος, στηθιαία διάμετρο και εύρος κόμης. Επίσης στοιχεία αξιολόγησης των δένδρων, όπως ζωτικότητα, υγεία, σταθερότητα, προβλήματα κορμού, κόμης και ριζών, και ασθένειες που προκύπτουν από μύκητες ή έντομα. Με βάση τα παραπάνω στοιχεία γίνεται εκτίμηση της κατάστασης κάθε δένδρου και προτείνονται τα απαραίτητα κάθε φορά μέτρα, που πρέπει να ληφθούν για την καλύτερη συντήρηση και λειτουργία των χώρων πρασίνου. Με την βοήθεια των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) χαρτογραφείται η περιοχή και αποτυπώνεται ακριβώς η θέση του κάθε δένδρου.

 

Πρωτοβουλία: Τα Αστικά δένδρα αφήνουν το μήνυμά σου

Στα πλαίσια του παρόντος συστήματος, ξεκίνησε η πρωτοβουλία, "Ανέβασε το Μήνυμα". Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει ως στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού σε περιβαλλοντικά ζητήματα που αφορούν τα δένδρα, και αποτελεί ουσιαστικό τρόπο διάχυσης του συστήματος στο ευρύ κοινό, μέσω της χρήσης των μεσών κοινωνικής δικτύωσης.

Χάρτης Σεναρίων

Στο παρόν σύστημα, έχουν επίσης ενσωματωθεί και χάρτες περιβαλλοντικών σεναρίων, για τους παραπάνω αναφερθέντες 4 δήμους.

Πιο συγκεκριμένα, έπειτα από λεπτομερείς καταγραφές στις 4 περιοχές, έγιναν μελέτες για τους παρακάτω περιβαλλοντικούς δείκτες:

 • Δείκτης δυσφορίας (Discomfort index, DI)
 • PMV
 • PPD
 • SVF
 • Θερμοκρασία αέρα (Τ2m)
 • Θερμοκρασία επιφάνειας (Ts)

Όλα τα σενάρια εκτελέστηκαν και για τους 4 δήμους, σε 2 περιπτώσεις:

 • Τυπική θερινή ημέρα
 • Μέση θερμή ημέρα

Οδηγώντας έτσι στην παραγωγή 48 σεναρίων, το σύνολο των οποίων είναι διαθέσιμο εδώ.

 

Χάρτης Δένδρων

Ο συνολικός χάρτης των καταγεγραμμένων δένδρων, όπως αυτός προέκυψε από την καταγραφή, είναι διαθέσιμος εδώ.

 

Συνδυαστική Πλατφόρμα Ψηφιοποίησης

Πατώντας στην παρακάτω εικόνα, εισέρχεστε σε μια άλλη συνδυαστική πλατφόρμα ψηφιοποίησης.

Προσδιορισμός Οικολογικών Ωφελών

Στα πλαίσια της ανάπτυξης του παρόντος συστήματος, ενσωματώθηκαν σε αυτό και τα οικολογικά ωφέλη των δένδρων, όπως αυτά έχουν προκύψει από στατιστικές μελέτες.

Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα ανοιχτού κώδικα, που έχουν προκύψει από στατιστικά στοιχεία, συντάχθηκε κώδικας παραγωγής των οικολογικών ωφελών. Ιδιαίτερη προσοχή ωστόσο πρέπει να δοθεί στο γεγονός οτι τα οικολογικά ωφέλη που προκύπτουν, αποτελούν αποτέλεσμα στατιστικής μελέτης ανάλογα με το είδος του δένδρου και την περιοχή ανάπτυξής του, και συνεπώς υπόκεινται στους περιορισμούς του πιθανού στατιστικού λάθους.

 

HPGInfo

Το ερευνητικό έργο «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου» επικεντρώνεται στη μελέτη και καταγραφή της αστικής βλάστησης.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη των επιλεγέντων αστικών δενδροστοιχιών των τεσσάρων Δήμων της Ηπείρου κατά την οποία γίνεται αποτύπωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα του Urban Foresting, με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των νέων ΤΠΕ. 

Θα εφαρμοστούν καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία μέτρησης, για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τα επιμέρους στάδια.

Εκτιμάται ότι η πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα συνοψίζεται στους ακόλουθους άξονες:

 1. Διεύρυνση των εμπειριών των εμπλεκόμενων ερευνητικών ομάδων στο επιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με τις διαδικασίες του βέλτιστου ελέγχου σκιάς, θερμοκρασίας, την ελαχιστοποίηση του φαινόμενου των θερμονησίδων, και
 2. Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών ωθώντας πολίτες και φορείς προς τη βέλτιστη αξιοποίηση των αστικών πόρων (υδατικά αποθέματα, βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του αστικού και περιαστικού πρασίνου κ.λ.π.).

Η υλοποίηση του έργου απαιτεί συνεργασία ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών κύκλων και δημόσιων φορέων για την άντληση επίκαιρης πληροφορίας και πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της υλοποίησης του έργου.

“Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου”


To πρόγραμμα με αναλυτικό τίτλο: Urban: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου, ξεκίνησε να υλοποιείται την 1η Μαρτίου του 2012 (ΕΣΠΑ 2007-2013). Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007- 2013»,Κωδικός Προτεραιότητας 01 «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ»  Άξονας προτεραιότητας 9 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Το Urban με αριθμούς:

Κωδικός ΟΠΣ: «346954»

ΣΑΕ: «ΣΑΕΠ 0188»

Έτος έναρξης: 2012

Διάρκεια έργου: Από 1/3/2012 έως 1/10/2015

Προϋπολογισμός:130.000 € 

Μπορείτε να δείτε σε βίντεο την παρουσίαση του Urban, εδώ

HPGInfoMobile

Γενικές Πληροφορίες

Το ερευνητικό έργο «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου» επικεντρώνεται στη μελέτη και καταγραφή της αστικής βλάστησης.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη των επιλεγέντων αστικών δενδροστοιχιών των τεσσάρων Δήμων της Ηπείρου κατά την οποία γίνεται αποτύπωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα του Urban Foresting, με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των νέων ΤΠΕ. 

Θα εφαρμοστούν καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία μέτρησης, για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τα επιμέρους στάδια.

Εκτιμάται ότι η πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα συνοψίζεται στους ακόλουθους άξονες:

 1. Διεύρυνση των εμπειριών των εμπλεκόμενων ερευνητικών ομάδων στο επιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με τις διαδικασίες του βέλτιστου ελέγχου σκιάς, θερμοκρασίας, την ελαχιστοποίηση του φαινόμενου των θερμονησίδων, και
 2. Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών ωθώντας πολίτες και φορείς προς τη βέλτιστη αξιοποίηση των αστικών πόρων (υδατικά αποθέματα, βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του αστικού και περιαστικού πρασίνου κ.λ.π.).

Η υλοποίηση του έργου απαιτεί συνεργασία ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών κύκλων και δημόσιων φορέων για την άντληση επίκαιρης πληροφορίας και πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της υλοποίησης του έργου.

“Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου”


To πρόγραμμα με αναλυτικό τίτλο: Urban: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου, ξεκίνησε να υλοποιείται την 1η Μαρτίου του 2012 (ΕΣΠΑ 2007-2013). Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007- 2013»,Κωδικός Προτεραιότητας 01 «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ»  Άξονας προτεραιότητας 9 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Το Urban με αριθμούς:

Κωδικός ΟΠΣ: «346954»

ΣΑΕ: «ΣΑΕΠ 0188»

Έτος έναρξης: 2012

Διάρκεια έργου: Από 1/3/2012 έως 1/10/2015

Προϋπολογισμός:130.000 € 

Μπορείτε να δείτε σε βίντεο την παρουσίαση του Urban, εδώ

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

.         ΣΚΟΠΟΣ

.        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

.        ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Σκοπός

Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών με τη δημιουργία  ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης αφού λάβει υπόψη το είδος terrain, την ύπαρξη και έκταση επιφανειακών υδάτων, το είδος, την ακριβή θέση και έκταση των νησίδων, το είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού ώστε να παράχθούν χάρτες μικροκλίματος για έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης, με την ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις. Το σύστημα θα δέχεται σαν είσοδο το αποτέλεσμα του Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους σκοπούς του παρόντος θα απεικονίζει διακριτά  layers με σενάρια επιπτώσεων.

 

Διαδικασία υλοποίησης έργου

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Επιστημονικούς - Εργαστηριακούς συνεργάτες,  και συνεργαζόμενους Ερευνητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Η ομάδα αυτή συνεργάστηκε για την διαμόρφωση και υποβολή της πρότασης και αξιολογήθηκε κατά την βαθμολογία της πρότασης. Επίσης θα απασχοληθούν φοιτητές του Ιδρύματος. Την Ομάδα του έργου θα συμπληρώνουν, άτομα που θα προσληφθούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προκαθορισμένα κριτήρια βαθμολογίας και επιλογής.

Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα μέσα και εξοπλισμός, ενώ θα εμπλουτιστούν με νέο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος προβλέπεται να αποκτηθεί.

Ο τόπος υλοποίησης των εργασιών έχει ως ακολούθως

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ Α

 

Μελέτες φυσικού περιβάλλοντος

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

Μοντέλο πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων

Άρτα 

ΣΥΣΤΗΜΑ Β

 

Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος

Άρτα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος

Άρτα

Συλλογή δεδομένων πεδίου και εισαγωγή στη βάση δεδομένων

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

ΣΥΣΤΗΜΑ Γ

 

Ανάπτυξη ιστοχώρου ευαισθητοποίησης

Άρτα

Δημοσιότητα διάχυση

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

 

Ερευνητικές Ομάδες

Το έργο υλοποιείται από ομάδες εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 •  Κύρια ερευνητική ομάδα
 •  Μετακαλούμενους ερευνητές
 •  Εξωτερικούς συνεργάτες

Η κάθε ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση συγκεκριμένων Πακέτων Εργασίας με επιμέρους  δράσεις και τελικά παραδοτέα.  

Συντονιστής έργου: Αναπληρωτής Καθηγητής  Δρ. Βάρρας Γρηγόριος

ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικό σχήμα Διοίκησης

Υπεύθυνος Υλοποίησης του Έργου: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

Έχει την  ευθύνη για την επιτυχή εκτέλεση της πράξης με ίδια μέσα, καθώς και την πληροφόρηση τόσο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου όσο και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου και του Φορέα Χρηματοδότησης μέσω της σύνταξης μηναίων και τριμηνιαίων δελτίων. Πληρωμή των εξωτερικών συνεργατών μετά την παραλαβή των παραδοτέων, καθώς και όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

1.1.   Σύστημα Α: ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.& Δρ. Ιωάννης Τσιρογιάννης  – Επίκουρος  Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.1.1   Ομάδα Εκπόνησης Μελέτης φυσικού περιβάλλοντος

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης

1.1.2  Ομάδα Ανάπτυξης Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής παραγωγή ενός μοντέλου μικροκλιματικών επιπτώσεων το οποίο θα εξειδικεύεται (post-process) ανάλογα με τη φύση το περιβάλλοντος και το είδος της βλάστησης.

1.2.  Σύστημα Β: Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ. Ιωάννης Τσιρογιάννης  –Επίκουρος  Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.2.1  Ομάδα Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος

Ρόλος της ομάδας είναι η ανάλυση των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας και η παραγωγή αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών του απαιτούμενου εξοπλισμού

1.2.2   Ομάδα Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος

Ρόλος της ομάδας είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις του αστικού πρασίνου.

1.2.3   Ομάδα Συλλογής Δεδομένων Πεδίου και Εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων

Ρόλος της ομάδας είναι η συλλογή δεδομένων πεδίου για τη υφιστάμενη αστική βλάστηση εντός των νησίδων των 4 κυρίων πόλεων της Ηπείρου και η εισαγωγή τους στη γεωβάση δεδομένων.

1.3  Σύστημα Γ: ευαισθητοποίηση και διάχυσης Έργου

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.3.1   Ομάδα Ανάπτυξης ιστοχώρου ευαισθητοποίησης

Ρόλος της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ελκυστικός ιστοχώρος ευαισθητοποίησης και forum για το Αστικό Πράσινο.

1.3.2  Ομάδα Δημοσιότητας διάχυσης

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής υλοποίηση των 4 ημερίδων και η παραγωγή των εντύπων.

 

Παραδοτέα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, 2ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Θεσσαλίας, 2015

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, HAICTA, 2015

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221201731300073X )

Παραδοτέα

Το έργο έχει δομηθεί σε υποσυστήματα εργασίας, φάσεις – πακέτα εργασίας και παραδοτέα.

Υποσυστήματα Φάσεις- Πακέτα εργασίας Παραδοτέα
Α1.1 Υποσύστημα Α ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων Α1.1.1 Μελέτη φυσικού περιβάλλοντος ΠΑ1: Μελέτη βασικών χαρακτηριστικών των φυτών ενδιαφέροντος και επίπτωσής τους στο αστικό οικοσύστημα
Α1.1.2 Μοντέλο πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων ΠΑ2: Παραμετροποιημένο Μοντέλο πρόγνωσης και εκτίμησης επιπτώσεων
ΠΑ3:
Τέσσερις (4) διανυσματικοί χάρτες μικροκλίματος για τις μεγάλες πόλεις της
Ηπείρου (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα)
Α1.2 Υποσύστημα Β Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας Α1.2.1 Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος ΠΒ1: Τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων και προδιαγραφών του γεωπληροφοριακού συστήματος
ΠΒ2:
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού
Α1.2.2 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος ΠΒ3: Εγκατεστημένη και λειτουργική πλατφόρμα γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος: Φάση α και Φάση β
ΠΒ4:
Οδηγοί χρήσης και τεκμηρίωσης
Α1.2.3 Συλλογής Δεδομένων Πεδίου και Εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων ΠΒ5: Συμπληρωμένη Βάση Δεδομένων με Γεωγραφικές οντότητες (διανύσματα και περιγραφική πληροφορία) του αστικού πρασίνου των νησίδων σε 4 πόλεις της Ηπείρου: Φάση α και Φάση β
Α1.3 Υποσύστημα Γ: ευαισθητοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων Α1.3.1 Ανάπτυξη ιστοχώρου ευαισθητοποίησης ΠΓ1:
Ανάπτυξη ιστοτόπου ευαισθητοποίησης και διαδικτυακής εφαρμογής διάδοσης
(web-interface) και εποπτικής απεικόνισης δεδομένων
Α1.3.2 Δημοσιότητα διάχυση ΠΓ2:
Διεξαγωγή 4 ημερίδων παρουσίασης

 

Δημοσιοποίηση Ερευνητικού Προγράμματος

Εκτός των συνόρων

Δείτε παρακάτω τη δημοσιοποίηση που έχει λάβει το ερευνητικό πρόγραμμα (εντός των συνόρων)

1ο βραβείο, ECOPROWATERS, 2015.

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, ECOPROWATERS, 2015.

Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, HAICTA, 2015.

Αφιέρωμα της εφημερίδας Πρέβεζα.

Τα Αστικά δένδρα αφήνουν το μήνυμά σου

Ανέβασε το Μήνυμά σου!

 • Έχεις την ανάγκη να γράψεις μήνυμα σε ένα δένδρο, αλλά δεν θέλεις και να το πληγώσεις, χαράζοντάς το;
 • Θέλεις να πεις Σ'ΑΓΑΠΑΩ Μαρία;
 • Θέλεις να γράψεις απλά το ονοματεπώνυμό σου;
 • Μήπως απλά πεινάς και θέλεις να το μάθουν όλοι;
  • Πλέον μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά (και όσα ακόμη θέλεις!), αλλά χωρίς να καταστρέψεις ένα δένδρο! Η διαδικασία είναι απλή:
   1. Μπες εδώ, και πλοηγήσου στο χάρτη των δένδρων.
   2. Βρες το δένδρο που θέλεις και άφησε το ψηφιακό σου μήνυμα.
   3. Συμπλήρωσε τη φόρμα και δες το ανεβαίνει!
   Απλό έ; Χρησιμοποίησε τότε και τα social media, ώστε να το μάθουν οι φίλοι σου (ή η Μαρία!) για να κάνουν το ίδιο!

Σχετικοί Σύνδεσμοι

 • Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Ηπείρου:http://www.teiep.gr
 • Ειδικός Λογαριασμός Αξιοποίησης Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) Τ.Ε.Ι. Ηπείρου:http://research.teiep.gr/
 • Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) 2007 - 2013:http://www.espa.gr/

Κλίμα και Δασική Βλάστηση της Ελλάδας, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης, Τεχνική Βιβλιοθήκη

Βιβλιογραφία

http://www.fao.org/sustainable-forest-management/toolbox/modules/urban-and-peri-urban-forestry/basic-knowledge/en/

http://bib.irb.hr/datoteka/626868.URBAN_FORESTRY_AS_A_FUNCTION_OF_GREEN_LOGISTICS.pdf

http://treenetmedia.com/up/pdf/2007/07TS_WHATS%20MARKETING%20BRANDING%20GOT%20TO%20DO%20WITH%20URBAN%20FOREST_PhilipHewett.pd

http://curis.ku.dk/ws/files/10982352/Konijnendijk_et_al_-_Defining_urban_forestry_-_a_comparative_perspective_of_North_America_and_Europe.pdf

http://archive.treelink.org/joa/2004/may/johnston5-04.pdf

http://www.atlanticus.ee/sander/pdf/Konijnendijk-meie-artikkel.pdf

http://www.emonfur.eu/public/pub_files/Efuf/presentazioni/venerdi/E4/EFUF_2013_Colangelo.pdf

http://gis.fs.fed.us/psw/programs/uesd/uep/products/cufr_55_EM97_26.PDF

http://www.geos.ed.ac.uk/homes/wginn/urbangreen.pdf

http://www.gfc.state.ga.us/resources/publications/GeorgiaModelUrbanForestBook.pdf

http://www.epa.gov/heatisld/resources/pdf/GreenRoofsCompendium.pdf

http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/uh099.pdf

http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/uh143.pdf

http://pubs.cas.psu.edu/freepubs/pdfs/uj253.pdf

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/34.pdf

http://www.srs.fs.usda.gov/pubs/31509

http://www.arborcad.com/wp-content/uploads/2011/08/Arborcad-Revised-Burnley-Method-of-Tree-Valuation.pdf

http://www.fs.fed.us/ne/burlington/research/ne4454/pdf_pubs/households_implications_veg_ecosystems.pdf

http://www.fs.fed.us/psw/publications/mcpherson/psw_2009_mcpherson%28mchale%29002.pdf

http://www.isprs.org/proceedings/XXXVI/5-C55/papers/turk_tarik_1.pdf

http://joa.isa-arbor.com/request.asp?JournalID=1&ArticleID=2888&Type=2

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/6.pdf

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/13.pdf

http://users.auth.gr/tsitsoni/files/gr/12.pdf

http://users.auth.gr/users/5/9/050495/public_html/files/gr/10.pdf

http://users.auth.gr/users/5/9/050495/public_html/files/gr/16.pdf

http://users.auth.gr/users/5/9/050495/public_html/files/gr/17.pdf

http://users.auth.gr/users/5/9/050495/public_html/files/gr/18.pdf

http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-012499-141520/unrestricted/WOODETD.PDF

http://ccsenet.org/journal/index.php/enrr/article/viewFile/28466/17461

http://www.springer.com/earth+sciences+and+geography/geography/book/978-3-540-25126-2

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23697848

http://journals.witpress.com/paperinfo.asp?pid=393

http://www.world-education-center.org/index.php/P-ITCS/article/viewArticle/1977

http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1006523425548

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866705000567

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/0197397593900144

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718511000601

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886671300068X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204613000753

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0197397513000635

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0925857413001523

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389934102000679

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511013000408

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1537511013000421

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866710000506

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000666

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886671300054X

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11676-013-0388-z

http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1025691812497

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837713000628

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10980-013-9903-z

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0264837713000884

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000186

http://link.springer.com/article/10.1007%2FBF00547493

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1477-8947.12021/abstract

http://www.forestsforwatersheds.org/reduce-stormwater/

http://link.springer.com/article/10.1023%2FA%3A1014350822458

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016718513000900

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000460

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000617

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866712000829

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866712001197

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S161886671200091X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866709000417

http://www.deepdyve.com/lp/elsevier/urban-forest-landscapes-in-the-uk-progressing-the-social-agenda-HSpJNzCFXn

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1618866713000034

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-22285-6_69

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2F978-1-4020-8647-2_10.pdf

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-1-4020-8365-5_5

http://www.itreetools.org/eco/resources/IJAEOG%20UF%20Inventory%20aerial%20imagery%20integration.pdf

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10745-010-9303-9

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11355-010-0104-5

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/BF00547493.pdf

http://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11355-010-0143-y.pdf

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10980-008-9256-1

http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-0-387-73412-5_43

http://link.springer.com/article/10.1023%2FB%3AUECO.0000020170.58404.e9

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0169204697800059

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11252-011-0196-1

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0269749111000327

http://ascelibrary.org/action/showAbstract?page=230&volume=137&issue=3&journalCode=jupddm&

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S016920461100137X

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360132313002060

Μικροκλίμα

http://www.revsbau.esalq.usp.br/artigos_cientificos/artigo36.pdf

http://www.ibpsa.org/proceedings/BS2009/BS09_1730_1736.pdf

http://www.fs.fed.us/psw/programs/uesd/uep/products/11/cufr_69.pdf

http://www.nrs.fs.fed.us/pubs/jrnl/1986/nrs_1986_heisler_001.pdf

http://www.vub.ac.be/APNA/ICZO/LAND80-45-55.pdf

http://www.who.int/globalchange/publications/climchange.pdf

http://www.ibpsa.us/simbuild2008/technical_sessions/SB08-DOC-TS10-2-Rosheidat.pdf

http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/8482

http://dspace.lib.ntua.gr/bitstream/123456789/5916/3/papoutsisd_microclimate.pdf

http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/4077

http://thancad.sourceforge.net/2012diploma_patounhs_simos.pdf

http://www.mead.upatras.gr/uploads/theses/1313/POSTER%28KOUMANTOS_ZAFEIRIS%295313_.pdf

http://www.cres.gr/kape/Scientific_Guide_19_7.pdf