HPGInfo

Το ερευνητικό έργο «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου» επικεντρώνεται στη μελέτη και καταγραφή της αστικής βλάστησης.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη των επιλεγέντων αστικών δενδροστοιχιών των τεσσάρων Δήμων της Ηπείρου κατά την οποία γίνεται αποτύπωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα του Urban Foresting, με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των νέων ΤΠΕ. 

Θα εφαρμοστούν καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία μέτρησης, για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τα επιμέρους στάδια.

Εκτιμάται ότι η πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα συνοψίζεται στους ακόλουθους άξονες:

 1. Διεύρυνση των εμπειριών των εμπλεκόμενων ερευνητικών ομάδων στο επιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με τις διαδικασίες του βέλτιστου ελέγχου σκιάς, θερμοκρασίας, την ελαχιστοποίηση του φαινόμενου των θερμονησίδων, και
 2. Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών ωθώντας πολίτες και φορείς προς τη βέλτιστη αξιοποίηση των αστικών πόρων (υδατικά αποθέματα, βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του αστικού και περιαστικού πρασίνου κ.λ.π.).

Η υλοποίηση του έργου απαιτεί συνεργασία ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών κύκλων και δημόσιων φορέων για την άντληση επίκαιρης πληροφορίας και πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της υλοποίησης του έργου.

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

.         ΣΚΟΠΟΣ

.        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

.        ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Σκοπός

Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών με τη δημιουργία  ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης αφού λάβει υπόψη το είδος terrain, την ύπαρξη και έκταση επιφανειακών υδάτων, το είδος, την ακριβή θέση και έκταση των νησίδων, το είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού ώστε να παράχθούν χάρτες μικροκλίματος για έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης, με την ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις. Το σύστημα θα δέχεται σαν είσοδο το αποτέλεσμα του Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους σκοπούς του παρόντος θα απεικονίζει διακριτά  layers με σενάρια επιπτώσεων.

 

Διαδικασία υλοποίησης έργου

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Επιστημονικούς - Εργαστηριακούς συνεργάτες,  και συνεργαζόμενους Ερευνητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Η ομάδα αυτή συνεργάστηκε για την διαμόρφωση και υποβολή της πρότασης και αξιολογήθηκε κατά την βαθμολογία της πρότασης. Επίσης θα απασχοληθούν φοιτητές του Ιδρύματος. Την Ομάδα του έργου θα συμπληρώνουν, άτομα που θα προσληφθούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προκαθορισμένα κριτήρια βαθμολογίας και επιλογής.

Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα μέσα και εξοπλισμός, ενώ θα εμπλουτιστούν με νέο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος προβλέπεται να αποκτηθεί.

Ο τόπος υλοποίησης των εργασιών έχει ως ακολούθως

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ Α

 

Μελέτες φυσικού περιβάλλοντος

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

Μοντέλο πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων

Άρτα 

ΣΥΣΤΗΜΑ Β

 

Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος

Άρτα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος

Άρτα

Συλλογή δεδομένων πεδίου και εισαγωγή στη βάση δεδομένων

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

ΣΥΣΤΗΜΑ Γ

 

Ανάπτυξη ιστοχώρου ευαισθητοποίησης

Άρτα

Δημοσιότητα διάχυση

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

 

Ερευνητικές Ομάδες

Το έργο υλοποιείται από ομάδες εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 •  Κύρια ερευνητική ομάδα
 •  Μετακαλούμενους ερευνητές
 •  Εξωτερικούς συνεργάτες

Η κάθε ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση συγκεκριμένων Πακέτων Εργασίας με επιμέρους  δράσεις και τελικά παραδοτέα.  

Συντονιστής έργου: Αναπληρωτής Καθηγητής  Δρ. Βάρρας Γρηγόριος

ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικό σχήμα Διοίκησης

Υπεύθυνος Υλοποίησης του Έργου: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

Έχει την  ευθύνη για την επιτυχή εκτέλεση της πράξης με ίδια μέσα, καθώς και την πληροφόρηση τόσο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου όσο και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου και του Φορέα Χρηματοδότησης μέσω της σύνταξης μηναίων και τριμηνιαίων δελτίων. Πληρωμή των εξωτερικών συνεργατών μετά την παραλαβή των παραδοτέων, καθώς και όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

1.1.   Σύστημα Α: ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.& Δρ. Ιωάννης Τσιρογιάννης  – Επίκουρος  Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.1.1   Ομάδα Εκπόνησης Μελέτης φυσικού περιβάλλοντος

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης

1.1.2  Ομάδα Ανάπτυξης Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής παραγωγή ενός μοντέλου μικροκλιματικών επιπτώσεων το οποίο θα εξειδικεύεται (post-process) ανάλογα με τη φύση το περιβάλλοντος και το είδος της βλάστησης.

1.2.  Σύστημα Β: Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ. Ιωάννης Τσιρογιάννης  –Επίκουρος  Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.2.1  Ομάδα Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος

Ρόλος της ομάδας είναι η ανάλυση των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας και η παραγωγή αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών του απαιτούμενου εξοπλισμού

1.2.2   Ομάδα Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος

Ρόλος της ομάδας είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις του αστικού πρασίνου.

1.2.3   Ομάδα Συλλογής Δεδομένων Πεδίου και Εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων

Ρόλος της ομάδας είναι η συλλογή δεδομένων πεδίου για τη υφιστάμενη αστική βλάστηση εντός των νησίδων των 4 κυρίων πόλεων της Ηπείρου και η εισαγωγή τους στη γεωβάση δεδομένων.

1.3  Σύστημα Γ: ευαισθητοποίηση και διάχυσης Έργου

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.3.1   Ομάδα Ανάπτυξης ιστοχώρου ευαισθητοποίησης

Ρόλος της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ελκυστικός ιστοχώρος ευαισθητοποίησης και forum για το Αστικό Πράσινο.

1.3.2  Ομάδα Δημοσιότητας διάχυσης

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής υλοποίηση των 4 ημερίδων και η παραγωγή των εντύπων.

 

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221201731300073X)

Παραδοτέα

Το έργο έχει δομηθεί σε υποσυστήματα εργασίας, φάσεις – πακέτα εργασίας και παραδοτέα.

Υποσυστήματα Φάσεις- Πακέτα εργασίας Παραδοτέα
Α1.1 Υποσύστημα Α ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων Α1.1.1 Μελέτη φυσικού περιβάλλοντος ΠΑ1: Μελέτη βασικών χαρακτηριστικών των φυτών ενδιαφέροντος και επίπτωσής τους στο αστικό οικοσύστημα
Α1.1.2 Μοντέλο πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων ΠΑ2: Παραμετροποιημένο Μοντέλο πρόγνωσης και εκτίμησης επιπτώσεων
ΠΑ3:
Τέσσερις (4) διανυσματικοί χάρτες μικροκλίματος για τις μεγάλες πόλεις της
Ηπείρου (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα)
Α1.2 Υποσύστημα Β Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας Α1.2.1 Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος ΠΒ1: Τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων και προδιαγραφών του γεωπληροφοριακού συστήματος
ΠΒ2:
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού
Α1.2.2 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος ΠΒ3: Εγκατεστημένη και λειτουργική πλατφόρμα γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος: Φάση α και Φάση β
ΠΒ4:
Οδηγοί χρήσης και τεκμηρίωσης
Α1.2.3 Συλλογής Δεδομένων Πεδίου και Εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων ΠΒ5: Συμπληρωμένη Βάση Δεδομένων με Γεωγραφικές οντότητες (διανύσματα και περιγραφική πληροφορία) του αστικού πρασίνου των νησίδων σε 4 πόλεις της Ηπείρου: Φάση α και Φάση β
Α1.3 Υποσύστημα Γ: ευαισθητοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων Α1.3.1 Ανάπτυξη ιστοχώρου ευαισθητοποίησης ΠΓ1:
Ανάπτυξη ιστοτόπου ευαισθητοποίησης και διαδικτυακής εφαρμογής διάδοσης
(web-interface) και εποπτικής απεικόνισης δεδομένων
Α1.3.2 Δημοσιότητα διάχυση ΠΓ2:
Διεξαγωγή 4 ημερίδων παρουσίασης

 

HPGInfoMobile

Γενικές Πληροφορίες

Το ερευνητικό έργο «URBAN: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου» επικεντρώνεται στη μελέτη και καταγραφή της αστικής βλάστησης.

Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη μελέτη των επιλεγέντων αστικών δενδροστοιχιών των τεσσάρων Δήμων της Ηπείρου κατά την οποία γίνεται αποτύπωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων συνδυάζοντας τα αποτελέσματα της σύγχρονης έρευνας στον τομέα του Urban Foresting, με τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο των νέων ΤΠΕ. 

Θα εφαρμοστούν καινοτόμες πρακτικές και εργαλεία μέτρησης, για την ποσοτικοποίηση, παρακολούθηση και διαχείριση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τα επιμέρους στάδια.

Εκτιμάται ότι η πρόοδος που θα επιτευχθεί με την προτεινόμενη έρευνα συνοψίζεται στους ακόλουθους άξονες:

 1. Διεύρυνση των εμπειριών των εμπλεκόμενων ερευνητικών ομάδων στο επιστημονικό πεδίο που σχετίζεται με τις διαδικασίες του βέλτιστου ελέγχου σκιάς, θερμοκρασίας, την ελαχιστοποίηση του φαινόμενου των θερμονησίδων, και
 2. Ενίσχυση της αειφόρου ανάπτυξης μέσω του σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών ωθώντας πολίτες και φορείς προς τη βέλτιστη αξιοποίηση των αστικών πόρων (υδατικά αποθέματα, βελτιστοποίηση των χαρακτηριστικών του αστικού και περιαστικού πρασίνου κ.λ.π.).

Η υλοποίηση του έργου απαιτεί συνεργασία ακαδημαϊκών, επιχειρηματικών κύκλων και δημόσιων φορέων για την άντληση επίκαιρης πληροφορίας και πιλοτικής εφαρμογής των αποτελεσμάτων.

Στην παρούσα ιστοσελίδα θα βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για το αντικείμενο της υλοποίησης του έργου.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα

ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

.         ΣΚΟΠΟΣ

.        ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

.        ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

Σκοπός

Ο σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ποιοτικών και ποσοτικών μεθοδολογιών με τη δημιουργία  ενός καινοτόμου μοντέλου για τον ποσοτικό προσδιορισμό των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης αφού λάβει υπόψη το είδος terrain, την ύπαρξη και έκταση επιφανειακών υδάτων, το είδος, την ακριβή θέση και έκταση των νησίδων, το είδος και πληθυσμό των φυτών των νησίδων, ειδικά χαρακτηριστικά κάθε φυτού ώστε να παράχθούν χάρτες μικροκλίματος για έκταση της πόλης. Τα αποτελέσματα θα απεικονίζονται σε σύστημα χωρικής απεικόνισης, με την ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις. Το σύστημα θα δέχεται σαν είσοδο το αποτέλεσμα του Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων και τα δεδομένα που θα συλλεχθούν για τους σκοπούς του παρόντος θα απεικονίζει διακριτά  layers με σενάρια επιπτώσεων.

 

Διαδικασία υλοποίησης έργου

Το παρόν έργο θα υλοποιηθεί με ίδια μέσα από μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας, μέλη του Εκπαιδευτικού Προσωπικού, Επιστημονικούς - Εργαστηριακούς συνεργάτες,  και συνεργαζόμενους Ερευνητές του ΤΕΙ Ηπείρου. Η ομάδα αυτή συνεργάστηκε για την διαμόρφωση και υποβολή της πρότασης και αξιολογήθηκε κατά την βαθμολογία της πρότασης. Επίσης θα απασχοληθούν φοιτητές του Ιδρύματος. Την Ομάδα του έργου θα συμπληρώνουν, άτομα που θα προσληφθούν μετά από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με προκαθορισμένα κριτήρια βαθμολογίας και επιλογής.

Για την υλοποίηση του έργου θα αξιοποιηθούν υφιστάμενα μέσα και εξοπλισμός, ενώ θα εμπλουτιστούν με νέο ηλεκτρονικό εξοπλισμό ο οποίος προβλέπεται να αποκτηθεί.

Ο τόπος υλοποίησης των εργασιών έχει ως ακολούθως

ΕΡΓΑΣΙΑ

ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

ΣΥΣΤΗΜΑ Α

 

Μελέτες φυσικού περιβάλλοντος

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

Μοντέλο πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων

Άρτα 

ΣΥΣΤΗΜΑ Β

 

Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος

Άρτα

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος

Άρτα

Συλλογή δεδομένων πεδίου και εισαγωγή στη βάση δεδομένων

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

ΣΥΣΤΗΜΑ Γ

 

Ανάπτυξη ιστοχώρου ευαισθητοποίησης

Άρτα

Δημοσιότητα διάχυση

Άρτα, Πρέβεζα, Ηγουμενίτσα, Ιωάννινα 

 

Ερευνητικές Ομάδες

Το έργο υλοποιείται από ομάδες εργασίας, οι οποίες περιλαμβάνουν:

 •  Κύρια ερευνητική ομάδα
 •  Μετακαλούμενους ερευνητές
 •  Εξωτερικούς συνεργάτες

Η κάθε ομάδα εργασίας είναι υπεύθυνη για την υλοποίηση συγκεκριμένων Πακέτων Εργασίας με επιμέρους  δράσεις και τελικά παραδοτέα.  

Συντονιστής έργου: Αναπληρωτής Καθηγητής  Δρ. Βάρρας Γρηγόριος

ΣΧΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Αναλυτικό σχήμα Διοίκησης

Υπεύθυνος Υλοποίησης του Έργου: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

Έχει την  ευθύνη για την επιτυχή εκτέλεση της πράξης με ίδια μέσα, καθώς και την πληροφόρηση τόσο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΤΕΙ Ηπείρου όσο και της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Ηπείρου και του Φορέα Χρηματοδότησης μέσω της σύνταξης μηναίων και τριμηνιαίων δελτίων. Πληρωμή των εξωτερικών συνεργατών μετά την παραλαβή των παραδοτέων, καθώς και όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Σύμφωνο Αποδοχής Όρων.

1.1.   Σύστημα Α: ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.& Δρ. Ιωάννης Τσιρογιάννης  – Επίκουρος  Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.1.1   Ομάδα Εκπόνησης Μελέτης φυσικού περιβάλλοντος

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής ανάπτυξη ενός καινοτόμου μοντέλο για τον ποσοτικό προσδιορισμό της των επιπτώσεων των νησίδων πρασίνου στο μικροκλίμα της πόλης

1.1.2  Ομάδα Ανάπτυξης Μοντέλου πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής παραγωγή ενός μοντέλου μικροκλιματικών επιπτώσεων το οποίο θα εξειδικεύεται (post-process) ανάλογα με τη φύση το περιβάλλοντος και το είδος της βλάστησης.

1.2.  Σύστημα Β: Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ. Ιωάννης Τσιρογιάννης  –Επίκουρος  Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.2.1  Ομάδα Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος

Ρόλος της ομάδας είναι η ανάλυση των λειτουργικών και τεχνικών απαιτήσεων του Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας και η παραγωγή αναλυτικών τεχνικών προδιαγραφών του απαιτούμενου εξοπλισμού

1.2.2   Ομάδα Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος

Ρόλος της ομάδας είναι η ανάπτυξη λογισμικού για την παραμετροποίηση πλατφόρμας GIS στην οποία θα απεικονίζονται οι επιπτώσεις του αστικού πρασίνου.

1.2.3   Ομάδα Συλλογής Δεδομένων Πεδίου και Εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων

Ρόλος της ομάδας είναι η συλλογή δεδομένων πεδίου για τη υφιστάμενη αστική βλάστηση εντός των νησίδων των 4 κυρίων πόλεων της Ηπείρου και η εισαγωγή τους στη γεωβάση δεδομένων.

1.3  Σύστημα Γ: ευαισθητοποίηση και διάχυσης Έργου

Υπεύθυνος Συντονισμού για την υλοποίηση του συνόλου του υποσυστήματος: Δρ.Βάρρας Γρηγόριος – Αναπληρωτής Καθηγητής Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής - Κατεύθυνσης Ανθοκομίας & Αρχιτεκτονικής Τοπίου ΤΕΙ Ηπείρου.

1.3.1   Ομάδα Ανάπτυξης ιστοχώρου ευαισθητοποίησης

Ρόλος της ομάδας είναι να δημιουργηθεί ελκυστικός ιστοχώρος ευαισθητοποίησης και forum για το Αστικό Πράσινο.

1.3.2  Ομάδα Δημοσιότητας διάχυσης

Ρόλος της ομάδας είναι η επιτυχής υλοποίηση των 4 ημερίδων και η παραγωγή των εντύπων.

 

Παραδοτέα

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S221201731300073X)

Παραδοτέα

Το έργο έχει δομηθεί σε υποσυστήματα εργασίας, φάσεις – πακέτα εργασίας και παραδοτέα.

Υποσυστήματα Φάσεις- Πακέτα εργασίας Παραδοτέα
Α1.1 Υποσύστημα Α ανάπτυξης μοντέλου πρόγνωσης επιπτώσεων νησίδων Α1.1.1 Μελέτη φυσικού περιβάλλοντος ΠΑ1: Μελέτη βασικών χαρακτηριστικών των φυτών ενδιαφέροντος και επίπτωσής τους στο αστικό οικοσύστημα
Α1.1.2 Μοντέλο πρόγνωσης μικροκλιματικών επιπτώσεων ΠΑ2: Παραμετροποιημένο Μοντέλο πρόγνωσης και εκτίμησης επιπτώσεων
ΠΑ3:
Τέσσερις (4) διανυσματικοί χάρτες μικροκλίματος για τις μεγάλες πόλεις της
Ηπείρου (Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Ηγουμενίτσα)
Α1.2 Υποσύστημα Β Ανάπτυξης Ολοκληρωμένου Συστήματος Γεωπληροφοριακής Πλατφόρμας Α1.2.1 Ανάλυση απαιτήσεων Ολοκληρωμένου Γεωπληροφοριακού Συστήματος ΠΒ1: Τεύχος ανάλυσης απαιτήσεων και προδιαγραφών του γεωπληροφοριακού συστήματος
ΠΒ2:
Τεύχος τεχνικών προδιαγραφών εξοπλισμού
Α1.2.2 Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Πληροφοριακού Συστήματος ΠΒ3: Εγκατεστημένη και λειτουργική πλατφόρμα γεωγραφικού πληροφοριακού συστήματος: Φάση α και Φάση β
ΠΒ4:
Οδηγοί χρήσης και τεκμηρίωσης
Α1.2.3 Συλλογής Δεδομένων Πεδίου και Εισαγωγή στη Βάση Δεδομένων ΠΒ5: Συμπληρωμένη Βάση Δεδομένων με Γεωγραφικές οντότητες (διανύσματα και περιγραφική πληροφορία) του αστικού πρασίνου των νησίδων σε 4 πόλεις της Ηπείρου: Φάση α και Φάση β
Α1.3 Υποσύστημα Γ: ευαισθητοποίηση και διάχυση αποτελεσμάτων Α1.3.1 Ανάπτυξη ιστοχώρου ευαισθητοποίησης ΠΓ1:
Ανάπτυξη ιστοτόπου ευαισθητοποίησης και διαδικτυακής εφαρμογής διάδοσης
(web-interface) και εποπτικής απεικόνισης δεδομένων
Α1.3.2 Δημοσιότητα διάχυση ΠΓ2:
Διεξαγωγή 4 ημερίδων παρουσίασης

 

The Urban Project

“Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου”

To πρόγραμμα με αναλυτικό τίτλο: Urban: Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Βέλτιστης Διαχείρισης, Προστασίας και Αξιοποίησης του Αστικού και Περιαστικού Πράσινου, ξεκίνησε να υλοποιείται την 1η Μαρτίου του 2012 (ΕΣΠΑ 2007-2013). Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα πλαίσια του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΗΠΕΙΡΟΥ 2007- 2013»,Κωδικός Προτεραιότητας 01 «ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΕΝΤΡΑ ΕΡΕΥΝΩΝ»  Άξονας προτεραιότητας 9 «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΗΠΕΙΡΟΥ» (ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης)

Το Urban με αριθμούς:

Κωδικός ΟΠΣ: «346954»

ΣΑΕ: «ΣΑΕΠ 0188»

Έτος έναρξης: 201

Διάρκεια έργου: Από 1/3/2012 έως 1/10/2015

Προϋπολογισμός:130.000 € 

 

Χάραξε το Μήνυμα

Ανέβασε το Μήνυμά σου!

 • Έχεις την ανάγκη να γράψεις μήνυμα σε ένα δένδρο, αλλά δεν θέλεις και να το χαράξεις;
 • Θέλεις να πεις Σ'ΑΓΑΠΑΩ Μαρία;
 • Θέλεις να γράψεις απλά το ονοματεπώνυμό σου;
 • Μήπως απλά πεινάς και θέλεις να το μάθουν όλοι;
  • Πλέον μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά (και όσα ακόμη θέλεις!), αλλά χωρίς να καταστρέψεις ένα δένδρο! Η διαδικασία είναι απλή:
   1. Μπες εδώ, και πλοηγήσου στο χάρτη των δένδρων.
   2. Βρες το δένδρο που θέλεις να χαράξεις το μήνυμά σου.
   3. Συμπλήρωσε τη φόρμα και δες το ανεβαίνει!
   Απλό έ; Χρησιμοποίησε τότε και τα social media, ώστε να το μάθουν οι φίλοι σου (ή η Μαρία!) για να κάνουν το ίδιο!