Εμφάνιση μόνο Χάρτη Εμφάνιση Χάρτη Κτηματολογίου Υπόμνημα
Υπόμνημα
Περάστε το ποντίκι πάνω από το σημείο του περιβαλλοντικού σεναρίου που θέλετε να δείτε την τιμή του δείκτη.
Μπορείτε να εμφανίσετε μόνο το χάρτη ή και το σενάριο πατώντας το αντίστοιχο κουμπί ή πιέζοντας το Η στο πληκτρολόγιό σας.